NGUYEN HUY THIEP

Truyện của Nguyễn Huy Thiệp đã được quay những phim sau đây:

Tướng về hưu
Thương nhớ đồng quê - Ðạo diễn: Ðặng Nhật Minh
Những người thợ xẻ
 

Xin các bạn bổ xung cho, thành thật cám ơn,