Nguyễn Huy Thiệp

Viết về Nguyễn Huy Thiệp:

Tác phẩm và dư luận (Tạp chí Sông Hương  Nxb Trẻ, Huế, 1989)
Tác phẩm và dư luận (Hồng Lĩnh, California, 1991, tái bản)
Ði tìm Nguyễn Huy Thiệp - Phạm Xuân Nguyên sưu tầm và biên soạn (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
 

Sử quan trong văn chương Nguyễn Huy Thiệp (Thụy Khuê, Sóng Từ Trường, Nhà xuất bản Văn Nghệ, California, 1998)
Nguyễn Huy Thiệp: Sự bất nhân trong nhân tính (Thụy Khuê, Sóng Từ Trường, Nhà xuất bản Văn Nghệ, California, 1998)
Xuân Hồng, kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp (Thụy Khuê, Sóng Từ Trường, Nhà xuất bản Văn Nghệ, California, 1998)
Sử thạch Nguyễn Huy Thiệp (Thụy Khuê, Sóng Từ Trường II, Nhà xuất bản Văn Nghệ, California, 2002)